ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΥΣΟΥ
Ιωσήφ Μιχαήλ 2
8800, Λυσός Πάφος
Τηλ: 26352105
Φαξ: 26352383